เทศบาลเมืองแพร่ ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567

38
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองแพร่