เทศบาลเมืองแพร่จัดการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่ง(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อเวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นางสาวปนิตา พงษ์นวล รองประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

เทศบาลเมืองแพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ได้ร่วมพิจารณาการคัดเลือกประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯโดยที่ประชุมมีมติให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ รอดสี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานฯ การประชุม และร่วมหารือแนวทางการจัดทำเอกสารติดตามและประเมินผลฯ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลเมืองแพร่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรของชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 28 กันยายน 2566 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติราชการ นโยบายในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “เมืองแพร่ เมืองงาม” ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค...

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองแพร่

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้ที่เข้ารับมอบทุนฯ ตามโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแพร่ พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561...

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566เพื่อร่วมพิจารณาโครงการจัดซื้อโปรแกรมประปา และโปรแกรมจดหน่วยน้ำบน Smartphone คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และเครื่องพิมพ์ ของเทศบาลตำบลช่อแฮ จำนวน 1...

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมใจ“ตักบาตรบนเมก”และรับฟังคติธรรมยามเช้าทุกวันพุธ

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ ชุมชนเหมืองหิตต้นธง ชุมชนเพชรรัตน์  สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอย ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดแพร่...

อบต.เวียงทองเปิดประชุมสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2566 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.เวียงทอง, หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 3 พ.ศ. 2566...

นายกสมคิดฯใส่ใจด้านสุขภาพประชาชนจัดประชุมทำแผนการเงินและสุขภาพชุมชน

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธานประชุมติดตามและสรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชนตำบลร่องกาศ โดยมีนางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องกาศ,หัวหน้าส่วนราชการ,นวก.สาธารณสุข, ผอ.รพ.สต.ปงพร้าว,ผอ.รพ.สต.ร่องกาศ,ส.อบต.,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2566เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและน้อมสักการะดวงวิญญาณปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย (พระยาศรีสุริยวงศ์) และเผยแพร่เกียรติคุณของสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ รวมทั้งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยมีนายชุติเดช มีจันทร์...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางจันทร์เพ็ญ สวนอ้อย ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้...

ผอ.พื้นที่อนุรักษ์ที่13 จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 นายกมล  นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแพร่ และตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...