ผู้ว่าฯแพร่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ วางแผนดำเนินโครงการตามแผนงานของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567

58
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันนี้ (13 พ.ค. 2567) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนงานของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เช่นโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือด้วยเทคนิคScaffolding แก่ครูภาษาไทยและอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือห้องน้ำให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่มีฐานะยากจน และโครงการที่สภากาชาดไทยมอบหมายอื่นๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่าง ๆ ระหว่างกัน สร้างความรู้ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดเป็นผู้ประสานงานกับสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งในยามปกติ ยามเกิดภัยพิบัติ หรือโรคระบาด เพื่อบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่