เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

41
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการการประกวดก่อเจดีย์ทราย ร่วมลงพื้นที่ตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 12 วัด ประกอบด้วย วัดหัวข่วง วัดสระบ่อแก้ว วัดสวรรคนิเวศ วัดเหมืองแดง วัดชัยมงคล วัดเมธังกราวาส (น้ำคือ) วัดศรีชุม วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ วัดศรีบุญเรือง วัดเชตวัน และวัดร่องซ้อ

เพื่อให้คะแนนการประกวดก่อเจดีย์ทรายแก่ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ พร้อมทั้งร่วมสรงน้ำพระประจำวัดต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาช้านานให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ชุมชน ให้เกิดความรักความอบอุ่น ความสามัคคี และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ทั้งนี้ ผลการประกวดเจดีย์ทราย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ชุมชนร่องซ้อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ชุมชนน้ำคือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ชุมชนเหมืองแดง