เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนคนรักดนตรีต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ

64
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30- 20.00 น. สำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนคนรักดนตรีต่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สนองนโยบายรัฐบาลในทุกระดับโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปลูกฝังและสร้างทัศนคติเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

ตลอดจนเป็นการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและเงินรางวัลจากนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร้านภูษาล้านนาผ้าไทย 2 สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ บริษัทนิวเจนมอเตอร์ จำกัด บริษัทแสงไทยแพร่ (มาร์คโฟร์แพร่) และบริษัทแพร่ยนตรการมิตซู จำกัด

โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้าประกวดการแข่งขันฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 ทีม ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ทั้งนี้ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมมะแขว่น (โรงเรียนนารีฯ สูงเม่นฯ เทคนิคฯ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Today (โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมละมุน (โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่)