เทศบาลตำบลช่อแฮ ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 และ คณะ ก.ธ.จ.แพร่

143
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนางดวงพร  รองเดช ปลัดเทศบาล นายจรัสฤทธิ์  โยธกุลสิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง ร่วมต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการให้กับนายพิฆเนศ   ต๊ะปวง  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนตำบลช่อแฮ เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 5,148,000.- บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดขอบของเทศบาลตำบลช่อแฮ