อบต.ร่องกาศเปิดอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตแบบองค์รวม

28
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อปฎิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิต การบูรณการ การส่งเสริม ป้องกันรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพปัยหาสุขภาพจิตแบบองค์รวม และสร้างเสริมพลังชุมชน ฯล ให้กับแกนนำ อสม., ผู้นำชุมชน/และญาติผู้ดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ