หนังสั้นนักเรียน ร.ร.บ้านปากกาง อ.ลอง ได้รับรางวัลระดับจังหวัด 

1256
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลงานหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม เรื่องพระธาตุแหล่มลี่ ของชมรมหนังสั้น โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ประกอบด้วย นายพัทธดนย์ โตเขียว นางสาว กัญยรัตน์  อุพพา เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์แสน เด็กหญิงสุภัควดี  มะโนหล้า เด็กหญิงธนพร  อุตมา  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีจุลศักดิ์ เสาแดน  และครูที่ปรึกษาชมรม นายไชยวุฒิ แสนศิริวงศ์ นางสาวเพราพิมล ป้องเมือง  นางสาวปวิตรา ไชยขันแก้ว  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดแพร่ โครงการกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่