ประชุมคณะกรรมการศึกษาฯเพื่อพัฒนา ร.ร.ปากกาง อ.ลอง

10
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 โดย ว่าที่ร้อยตรีจุลศักดิ์ เสาแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ และได้อนุมัติเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)