ทต.ช่อแฮจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข

63
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดีชีวีมีสุขพร้อมด้วยนางภคพร  สดสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นางดวงพร  รองเดช  ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ พบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข

ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งดำเนินโครงการโดยคณะ อสม. บ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 4  ตำบลช่อแฮ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาจิตใจ ให้มีสุข โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ ณ ศาลาวัดธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่