สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

148
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.- 2564-2565

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งรายละเอียดในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยเรื่องแนวนโยบายส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เรื่องพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและเครื่องแบบ การประดับเครื่องหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

และแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดแพร่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่