(มีคลิป)แพร่นำตัวชี้วัดหลัก 12 เป้าหมายขับเคลื่อนการทำงาน 36หน่วยงานร่วมลงนาม

42
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12ต.ค.64 ที่โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ เป็นประธานนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในเรื่องของจังหวัดแพร่ได้กำหนด “ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และนำมากำหนดเป็นนโยบาย เครื่องมือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้ในการขับเคลื่อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมให้บรรลุเป้าหมายชาติ (Agenda) เป้าหมายตามภารกิจของส่วนราชการ (Function) และเป้าหมายเชิงพื้นที่ (Area) และใช้เป็นกรอบในบริหารราชการของจังหวัด โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้มีการบริหารราชการที่ธำรงรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

สำหรับประเด็นตัวชี้วัด หลัก 12 เป้าหมายร่วม มีส่วนราชการร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย 1. จังหวัดคุณธรรม และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยนายนฤนาถ ปัญญาศิลป์ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 2. การบริหารภาครัฐทันสมัย สะดวก โดยนางเมตตา อนุศาสนกูล สถิติจังหวัดแพร่ 3. สิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์โดย นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 4. จังหวัดสะอาด โดย นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 5. เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย โดยนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ 6. เมืองเก่าแพร่และส่งเสริมท่องเที่ยว โดย นายวรวิทย์ วีระเชาวกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

7. เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย พลเมืองดี โดย นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ 8. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ 9. การศึกษาและพัฒนากำลังแรงงานมีคุณภาพ โดย นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดแพร่ 10. การแก้ปัญหาปากท้อง ลดยากจน ดำรงชีพพอเพียง โดย นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ 11. การพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตรทั้งระบบ โดย นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 12. การบริหารจัดการแก้ไขสาธารณภัย โดย นายครรชิต ชมภูแดง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ 13. โรคอุบัติใหม่ โดย นายเด่น ปัญญานันท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและ สนองต่อนโยบายของรัฐบาลในภารกิจกระทรวง กรม และจังหวัด โดยมีการวางแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมาย ร่วมประจำปีงบประมาณ 2565

จากนั้นได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของการยึดโยงการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมลงนามกับหัวหน้าส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 36 หน่วยงาน และนายอำเภอ 8 อำเภอ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่