(มีคลิป)ท่องเที่ยวและกีฬาจ.แพร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

55
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 มิ.ย.67 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมธาริสอาร์ทโฮเทลแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ หลักสูตร อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สู่เมืองท่องเที่ยวของผู้สูงวัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวฐานิตย์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดแพร่ได้อนุมัติและมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว กิจกรรม เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ หลักสูตร อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สู่เมืองท่องเที่ยวของผู้สูงวัย จำนวนทั้งสิ้น 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมธาริสอาร์ทโฮเทลแพร่ และฝึกการปฏิบัติงานจริง ณ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถบริหารจัดการเครือข่ายและบูรณาการงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มาจากเครือข่ายภาคการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันผลักดันงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ และเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดแพร่ จะได้มาซึ่งอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ