ประกาศ บ.บีอิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ประกาศ บริษัท  บีอิ้ง โซลูชั่น  จำกัด เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564 เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท บีอิ้งโซลูชั่น จำกัด   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  22  เมษายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ...

ประกาศเลิก บริษัทสูงเม่นทวีสิน จำกัด

ประกาศ เลิก บริษัทสูงเม่นทวีสิน จำกัด ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท สูงเม่นทวีสิน จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0545538000031 ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทนี้โปรดติดต่อยื่นชำระหนี้หรือยืนคำทวงหนี้ ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในกำหนดนัด 15...

ประกาศ ประชุม บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด

ประกาศ ประชุม บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด ตัวยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่ทำการของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด เลขที่ 3 ถนน ยันตรกิจ โกศล...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้