หน้าแรก ประกาศ ประกาศ ประชุม บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด

ประกาศ ประชุม บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด

303
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ประกาศ

ประชุม บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัดเรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด

ตัวยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่ทำการของบริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด เลขที่ 3 ถนน ยันตรกิจ โกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระออกตามวาระ

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา โคยพร้อมเพรียงกันตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมยายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์วรชัย วงศ์วรกุล)
กรรมการบริษัท