หน้าแรก ประกาศ ประกาศเลิก บริษัทสูงเม่นทวีสิน จำกัด

ประกาศเลิก บริษัทสูงเม่นทวีสิน จำกัด

390
43
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ประกาศ

เลิก บริษัทสูงเม่นทวีสิน จำกัด

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท สูงเม่นทวีสิน จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0545538000031 ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทนี้โปรดติดต่อยื่นชำระหนี้หรือยืนคำทวงหนี้ ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 7/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในกำหนดนัด 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564


นางสมจิตร มั่งมี

นางศรีกสุล สุขสกล

นางบุญสนอง ปิ่นขจรศักดิ์

นายบุญเจิด กลิ่นขจรศักดิ์

ผู้ชำระบัญชี