ประกาศ บ.บีอิ้ง โซลูชั่น จำกัด

430
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ประกาศ

บริษัท  บีอิ้ง โซลูชั่น  จำกัด

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท บีอิ้งโซลูชั่น จำกัด  

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  22  เมษายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท บีอิ้งโซลูชั่น  จำกัด เลขที่  1821/21  ซอยปริยานนท์  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ   ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่3/2563

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกเพื่อโอนกิจการ

วาระที่ 3   พิจารณาเรื่องการชำระบัญชีของบริษัท วาระที่ 4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

           จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้น  เข้าร่วมประชุมตามกำหนด  วัน   เวลา   และสถานที่         ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย  จักขอบคุณอย่างยิ่ง  

ประกาศ ณ วันที่  12  เมษายน  2564

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวรีย์   จันทเสน)

กรรมการผู้จัดการ