ศธจ.แพร่จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

49
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. จังหวัดแพร่ โดยนายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  รองประธานคณะกรรมการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมความประพฤติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประจำอำเภอ และแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประจำอำเภอ เพื่อให้มีศูนย์กลางในการประสานและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในอำเภอ ซึ่งเป็นการรองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่