สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 67 ให้เป็นต้นแบบแก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดแพร่

209
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร

โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์

ซึ่งมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นของจังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ดังรายนามต่อไปนี้

1. เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายนพธิไกร จอมภาปิน บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)

2. สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 27 หมู่ที่ 9 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผู้แทนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล คือ ดาบตำรวจสุนทร จำรูญ และกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผู้แทนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล คือ เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ อุดตุ้ย

จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ประจำปี พ.ศ. 2567 ทุกท่าน และคาดหวังว่านอกจากผลการคัดเลือกดังกล่าว จะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ความสำเร็จของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จะเป็นแรงบันดาลใจ และประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ที่สนใจด้านการเกษตรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการเกษตรของจังหวัดแพร่ในอนาคตอีกด้วย