ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นตำบลช่อแฮ –ป่าแดง

26
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ และประชาคมท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ เทศบาลตำบลช่อแฮ รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระธาตุช่อแฮ ผอ.รพ.สต.ช่อแฮ -ป่าแดง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ  ประธาน อสม.ช่อแฮ – ป่าแดง ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และตัวแทน อสม.ตำบลช่อแฮ -ป่าแดง

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 วาระที่ประชุมมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ผ่านมา จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  การพิจารณาร่างแผนและพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2567) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 และเรื่อง อื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ