เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีห่มผ้าพระธาตุวัดเมธังกราวาส (น้ำคือ)

37
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชนจากชุมชนน้ำคือ ร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุ ณ วัดเมธังกราวาส (น้ำคือ) ตามโครงการห่มพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรมและจรรโลงคุณงามความดี ตลอดจนเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป