โรงเรียนบ้านในเวียงมีมติเอกฉัน ไปเรียนรวมโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

882
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่    จังหวัดแพร่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  เมื่อวันที่ 23 กุมถาพันธ์ 2567  โรงเรียนบ้านในเวียง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1)  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน   ณ  ห้องประชุมโรงอาหารโรงเรียนบ้านในเวียง  โดยในที่ประชุมมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  คณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน   ซึ่งมีนายนพ  ศิวิลัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ  เป็นประธานในที่ประชุม   มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าประชุม 16 คน และมีตัวแทนสำนักงานการประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เข้าร่วมประชุม  ซึ่งประกอบด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และนางสาวกิ่งกาญจน์  มังกรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและนโยบาย  สพป.แพร่ 1  นอกจากนี้ มีนายอนุสรณ์  พรมรังกา  ผู้อำนายการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และนางธีรวรรณ เทพเสนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยที่ประชุมได้พิจารณา กรณีปีการศึกษา 2567 ที่จะมาถึงนี้  โรงเรียนบ้านในเวียงคาดว่า จะมีจำนวนนักเรียนเพียง 16 คน ทำให้การจัดการเรียนการสอนก็จะมีปัญหา เนื่องจากครูไม่ครบชั้นและครบวิชาเอก จำนวนนักเรียนน้อยจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  งบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนได้รับที่คิดจากจำนวนรายหัวนักเรียน ก็จะได้น้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้  รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ด้วย ดังนั้น  ในที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์  ที่จะนำนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาและอยู่ห่างออกไปเพียง 3.8 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกและโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงก็ยินดีที่จะรับการมาเรียนรวมจากโรงเรียนบ้านในเวียง โดยเริ่มมาเรียนรวมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 (ปีการศึกษา 2567) เป็นต้นไป  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกบุตรหลาน ในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

นอกจากนี้ นายอนุสรณ์  พรมรังกา  ผู้อำนายการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับนักเรียนและข้าราชการครูบุคลากรทุกคน  และให้ความมั่นใจต่อผู้ปกครองทุกคนว่าจะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี  รวมทั้งได้วางแผนรองรับวิธีการเดินทางของนักเรียนที่จะมาเรียนร่วมให้มีความสะดวกและปลอดภัยแล้ว โดยได้เตรียมการรถตู้ไว้บริการการเดินทางไว้  1 คัน และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้มอบเสื้อพละศึกษาและกระเป๋านักเรียนแก่นักเรียนที่มาเรียนรวมทุกคนด้วย  ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความอุ่นใจและมั่นใจว่าการมาเรียนรวมที่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพลูกนักเรียนของตนเอง