เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567

32
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567 และญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่