พื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยผากองบันทึกข้อตกลงร่วมกับอำเภอสูงเม่น ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

20
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดย นายวิทวัฒน์  รองเดช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ได้ร่วมกับนายนคร  สายยืดนายอำเภอสูงเม่น นายสถิตย์ เคมาชัย  มีหัวหน้า สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง  นายพงศ์พณิช เวียงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลบ้านปงได้ร่วมกันลงนามข้อตกลง (MOU) กับราษฎรบ้านหนองห้า หรือบ้านปงท่าข้าม ที่มีพื้นที่ทำกินตามมาตรา 64 ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จำนวน 69 ราย 156 แปลง รวมพื้นที่ 1,105-2-39 ไร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีสาระสำคัญของข้อตกลง (MOU) ดังนี้

1. ไม่เผาวัชพืชในพื้นที่ทำกิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

2. ราษฎรที่มีที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง บ้านหนองห้าหรือบ้านปงท่าข้าม ม.2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ทั้ง 69 ราย ต้องร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ทำกินรอบแปลงทำกินแปลงใหญ่ที่ติดกับแนวเขตป่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร

3. ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ต้องจัดให้มีเวรยามเฝ้าระวังไฟ และออกตรวจตราดูแลพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ทำกิน ไม่น้อยกว่า 2 จุดๆ ละไม่น้อยกว่า 4 คน และต้องสับเปลี่ยนกันอยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง

4. กรณีมีไฟเกิดขึ้นในรัศมีออกไป 2 กิโลเมตร จากแนวกันไฟตามข้อ 2 ยามเฝ้าระวังไฟตามข้อ 3 ต้องเข้าทำการดับไฟในทันทีพร้อมทั้งแจ้งสมาชิกผู้ทำกินทั้งหมดทราบ และเข้าช่วยกันดับไฟ และจะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยดับไฟในทันทีเช่นกัน

5. พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับราษฎรที่ปฏิบัติงานและจะต้องคอยควบคุม กำกับดูแลตามสมควร

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามบันทึกข้อตกลง (MOU) นี้ จึงได้ร่วมกันลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและได้สำเนาให้ถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มจุดเฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่า และจุดคัดกรองคนเข้าป่าจำนวน 16 จุด ซึ่งจะมีราษฎร ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ว่าจ้างให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ลาดตระเวนฯ และช่วยเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือ อส.อส. ของหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ตามจุดคัดกรองและจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ตลอดเวลา