โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จัดโครงการสนทนาศิษย์ลูก ประจำปีการศึกษา 2566

8
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการสนทนาศิษย์ลูก ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมพบปะผู้ปกครองเด็กนักเรียนและชี้แจงแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง