ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแพร่

45
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองแพร่ และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแพร่ ครั้งที่ 1/2566

เพื่อร่วมหารือในการกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567 และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่