โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยสู่อาเซียน “กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิด” รุ่นที่ 2

51
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 “กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิด” รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิดของจังหวัดแพร่ รวมทั้งให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

โดยมีนางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่