จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม“สื่อสารความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาจังหวัดแพร่”

46
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ก.ย.66 ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดแพร่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ , หอการค้าจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “สื่อสารความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาจังหวัดแพร่” ประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดแพร่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยได้นำผลความสำเร็จในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือการประเมิน ITA ซึ่งจังหวัดแพร่ได้คะแนนเฉลี่ย 96.28 (ผ่าน 100% ทุกหน่วย) เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ตั้งเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่ระยะ 20 ปี (2566–2585) มุ้งเน้นให้ แพร่เป็นเมืองน่าอยู่ คุณธรรมนำทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตที่ดี

โดยปีงบประมาณ 2566 จังหวัดแพร่ได้ขับเคลื่อนภารกิจผ่านตัวชี้วัดหลัก 12 เป้าหมายร่วม มีระดับตัวชี้วัดที่โดดเด่น ได้แก่ ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาอาชีพ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่นั้น ในปีงบประมาณ 2566 ผ่านมา 9 เดือนแรกมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2446.88 ล้านบาท มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 1,887 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่

การส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP ประจำปี 2566 นั้น จังหวัดแพร่มี 1,307 กลุ่ม/ราย รวม 2,390 ผลิตภัณฑ์ สามารถทำรายได้จากปีที่ผ่านมา จำนวน 1,755,091,742 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.54ส่วนเรื่องของเมืองแห่งสุขภาวะทุกช่วงวัยนั้น จังหวัดแพร่ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ทุกช่วงวัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกมิติ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น นั้น ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 1 ใน 4 จังหวัด ระดับประเทศ มีการขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง ผลักดันงานผ่านนโยบายของจังหวัดมีเป้าหมายตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานที่วัดผลได้จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

ด้านการบริหารจัดการภัยแล้ง/น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม จังหวัดแพร่ปี 2566 จังหวัดแพร่มีมาตรการ การเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้าน มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ จัดทำแผนเผชิญเหตุ ในทุกระดับ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนประหยัดน้ำ ขอความร่วมมือเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือพร้อมรับสถานการณ์เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง