นายกเสรีฯร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก เครื่องมือทำมาหากิน

208
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน)ในโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมฯ คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีทักษะอาชีพพื้นฐาน โดยได้ดำเนินการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตร “การทำเก้าอี้ – โต๊ะทูอินวัน” ในวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านผาสุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) จำนวนคนละ 1 ชุด เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพพื้นฐาน

ในการนี้ได้มี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ โดยมีนายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น, คณะผู้บริหารอบต.เวียงทอง, ประธานสภาอบต.เวียงทอง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงทอง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ที่ว่าการกำนัน/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่