เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. 21)

49
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 21) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

 เพื่อรับรองการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว นำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่