จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน

33
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำ/แกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่(อสม.) และคณะทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 185 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดต่างๆ และการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคระบาด/โรคไข้เลือดออก ของ อสม. ในการทำงานพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือโรคระบาดนำโดยยุงลาย โอกาสนี้ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย)