ประกาศนายแพทย์นิยม  วิวรรธนดิฐกุล  งดจัดทําให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

242
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -