อบต.เวียงทองเปิดอบรมด้านฝีมือผู้สูงอายุเพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน

58
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกฯ พร้อมด้วย นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกฯ ,จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัด อบต. และนางสาววันทนา ปัญญาเพ็ชร ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ในระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2565

มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จากการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง