เกษตรแพร่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

41
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ (คพจ.) ครั้งที่ 1/2565 สืบเนื่องจากคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 – 2566 โดยใช้หลักการทำงาน “จังหวัดบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง” ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

โดยในวาระเพื่อพิจารณาประเด็นที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จังหวัดแพร่ สำหรับลำไย ปริมาณ 1,424 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดเดือนมิถุนายน – กันยายน โดยแบ่งเป็นการบริโภคสด จำนวน 842.44 ตัน (ร้อยละ 59.16) การแปรรูปผลผลิตลำไยแบบอบแห้งทั้งเปลือก จำนวน 581.56 ตัน (ร้อยละ 40.84) ช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตร โครงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ล้งรับซื้อในจังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ประเด็นที่ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดบัญชีเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกิจกรรมเชื่อมโยงผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่