ส.ส.นพ.นิยมฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

350
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการ และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ ..) พ.ศ…..สภาผู้แทนราษฎร เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. การเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 93 วรรคสอง ดังนี้

1.นายอนุซา นาคาศัย  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

2. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

3. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ   เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

4. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

5. นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

6. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า

7. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก

8. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ

9. นายเอกธนัช อินทร์รอด  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ

10. นายคริส โปตระนันทน์  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ

11. นายภาคิน สมมิตรธนกุล  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ

12. นายวีระกร คำประกอบ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

13. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

14. นายเดชอิศม์ ขาวทอง  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

2. แต่งตั้งนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ

3. แต่งตั้งนางสาววัชรีย์ ศุภพิช  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ข้อ 93 วรรคสี

ให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 13.30 นาฬิกา ทั้งนี้ กำหนดให้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

2. รับรองบันทึกการประชุม

3. เรื่องพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ … พ.ศ…..”

4. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนยืนยัน.

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา

และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

นพ.นิยมกล่าวว่า ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ….(สุราเสรี)ได้แต่งตั้งตนเองเป็นที่ปรึกษา คาดว่าในเร็วๆนี้คงจะมีการจัดเสวนา โอกาสของประชาชนทั่วไปและผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิม เร็วๆนี้ เพื่อการเตรียมตัวของเราจะทำเฉพาะจ.แพร่เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหา ผลกระทบ เสนอคณะกรรมาธิการต่อไป///