เทศบาลเมืองแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ 5. ด้านธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่เป็นผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ และฝ่ายเลขาของแต่ละด้านเข้ารับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่