เกษตร จ.แพร่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

53
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี) หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอหนองม่วงไข่ กล่าวต้อนรับ และนายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการฯ และร่วมให้บริการแก่เกษตรกร มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมาเข้ารับบริการด้านต่างๆ กว่า 200 ราย

โดยประธานในพิธีได้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับตัวแทนผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 4 ราย และมอบพันธุ์ปลาสำหรับตัวแทนผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณของชุมชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สำหรับกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการในวันนี้ ได้แก่ คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วิจัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกข้าว ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ คลินิกพืช ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ คลินิกปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคปศุสัตว์ คลินิกประมง ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ คลินิกสหกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ คลินิกบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ บริการให้คำ แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน คลินิกกฎหมาย (สปก.) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดแพร่ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ คลินิกหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ แพร่ บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหม่อนไหม ให้คำแนะนำวิธีการทำสบู่ไหม และคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกอารักขาพืช คลินิกพืชสวน คลินิกขยายพันธุ์พืช คลินิกเกษตรที่สูง คลินิกสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ร่วมมาออกหน่วยบริการเกษตรกร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองม่วงไข่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง