ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมแห่งชาติ วิธีถิ่น วิธีไทย ภาคเหนือ

47
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิธีถิ่น วิธีไทย ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่