ร.ร.พุทธโกศัยวิทยาเปิดรับสมัคร เด็กนักเรียนแผนกสามัญศึกษา ต้นแบบในโครงการตามพระราชดำริ

129
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว ปีนี้เป็นปีที่ 65 แล้ว ของ ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา พระครู วิจิตรปริยัตยาทร (พระครูตี๋) ผช.เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เจ้าคณะตำบลในเวียงเขต 1 ผอ.ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร จ.แพร่  เจริญพรว่า ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา หลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่ สุจี กตสาโร) เริ่มการก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2500 ในนาม ร.ร.ธรรมราชวิทยา โดย มีพระภัทรสารมุนี (นามเดิมของหลวงปู่ สุจี กตสาโร )

จนมาเปลี่ยนชื่อเป็น ร.ร.พุทธโกศัย วิทยา จนถึงปัจจุบัน ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระเดชพระคุณพระราชเขมากร รศ.ดร. ผู้จัดการร.ร.พุทธโกศัยวิทยา และพระครูวิจิตรปริยาทร เป็นผอ.ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา ได้เปิดการเรียน การสอน ทั้งทางธรรมและทางโลก ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย(ม.1-ม.6)

โดยเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่จบการศึกษา ป.6 หรือ ม.3 เพื่อเข้าบวชเรียนศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 การที่ลูกหลานของทุกท่านที่จบการศึกษา แล้วทางวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีนโยบายส่งเสริมให้การศึกษาตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์  ( หลวงปู่สุจี กตสาโร) ที่ให้ความสำคัญของเด็กและพุทธศานิกชนให้มาสนใจเรื่องการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก 

จึงมีการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนเข้ามาบวชเรียนทุกพื้นที่ ทางวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และร.ร.พุทธโกศัยวิทยา มีนโยบายเปิดรับสมัครเด็กที่จบการศึกษาในชั้น ป.6 หรือ ม.3 หรือชั้นอื่นต้อง มาบวชเรียนเสียก่อนถึงจะเข้าเรียนในร.ร.พุทธโกศัยวิทยา ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครในโครงการ บวชฟรี เรียนฟรี จนจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท กับ มจร.วิทยาเขตแพร่ ได้เช่นกัน

พุทธศานิกชนที่สนใจจะนำลูก,หลาน,เหลน มาบวชเรียนสามารถติดต่อสอบได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  ได้ทุกวัน ติดต่อสอบถาม กับพระครูวิจิตรปริยัตยาทร ( พระครูตี๋ ) โทร 096671616  หรือ 084- 1330735 การนำบุตรหลาน มาบวชเล่าเรียนที่วัดพระบาทฯและเรียนที่ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา บุตรหลานทุกท่าน จะได้ความรู้ทั้งทางโลก ทางธรรม จะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี-โท-เอก ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนไม่ว่า จะเป็นเครื่องนุ่งห่มและอื่นๆเหมือนกับบุตรหลานท่านเรียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 

ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา เปิดภาคเรียนการศึกษา 2565ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ (เหมือนกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ) แต่ทางโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ยังเปิดโอกาสให้บุตรหลานท่านที่อาจจะพลาดจากการเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ให้มาสมัครบวชเล่าเรียนได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม นี้  บวชฟรี เรียนฟรี ที่ ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ บุตรหลานท่านจะได้ความรู้ทั้งทางโลก ทางธรรม จนนำสู่ชีวิตที่มั่นคงในอนาคตและเป็นกำลังของประเทศชาติที่ดีต่อไป