เกษตรแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

58
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน รวมทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น และหมอกควัน

โดยมี นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น อาทิ ลำไย มะม่วง มะนาว มะขาม แคนา ไผ่ ขี้เหล็ก บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย

ทั้งนี้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้เป็นไปตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการ D-M-H-T-T-A