เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมงาน“สภากาแฟ”

123
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมในงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการและสามารถปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระในจังหวัดแพร่

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ คุ้มวิชัยราชา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่