มจร.วิทยาเขตแพร่!เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์

331
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ มจร.แพร่ และประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่ เผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2565 รับสมัครทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ เรามีทางเลือกใหม่ คือ ปริญญาที่ 1 ได้นิติศาสตรบัณฑิต จบได้ภายใน 4 ปี สำหรับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่าผู้ที่ต้องการปริญญาที่ 2 เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพ ได้นิติศาสตรบัณฑิต จบได้ภายใน 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้จบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาที่ไม่ใช่นิติศาสตร์

อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ มจร.วิทยาเขตแพร่ และประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่ กล่าวอีกว่า นิติศาสตรบัณฑิต จาก มจร.วิทยาเขตแพร่ได้รับการรับรองคุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานก.พ.สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรองให้อบรมและสอบเป็นทนายความได้(เฉพาะคฤหัสถ์)

ในการรับสมัครรับทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ได้พบอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ มาให้ความรู้แบบบรรยายในห้องเรียนและเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด,สถานที่เรียนร่มรื่น มีห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน,มีห้องสมุดกฎหมายให้ค้นคว้า,มีห้องศาลจำลองเพื่อให้เห็นภาพกระบวนพิจารณาของศาลในวิชาว่าความการถามพยาน,มีการศึกษาดูงานและกิจกรรมให้นิสิตได้ประสบการณ์

ผู้ที่สนใจให้รีบมาสมัครด่วนกฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ สำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-0339889 อ.อุเทน  088-2812728 อ.สุพิชญา081-6722657 อ.สุขุม มจร.วิทยาเขตแพร่ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคน