นายกแอ๊ดอบต.บ้านเหล่า ติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน

224
42
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 27 มกราคม 2565 สิบเอกวินัย เทพสาธร พร้อมด้วยคณะกรรมการและ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกตรวจติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินโครงการก่อสร้างคลองส่งนำ้ หมุู่ที่ 1 ระยะทาง 1,460 เมตร เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่อย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพ