โรงเรียนเทพนารีนำหน่วยลูกเสือจัดเข้าค่าย Day Campให้ลูกเสือได้รับประสบการณ์ตรง

77
40
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเนียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ นำโดยนางสุกานดา  พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารีได้นำหน่วยลูกเสือโรงเรียนเทพนารีจัดเข้าค่าย Day Camp เตรียมลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 เด็กอายุ 3-5 ปี ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564   วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทพนารี

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมปฏิบัติกลางแจ้ง ซึ่งลูกเสือมีความชอบปฏิบัติอย่างสนุกสนานตามวัย คุณครูจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ลูกเสือได้รับประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกเสือเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความขยันอดทน มีความมานะพยายาม มีความเชื่อฟังปฏิบัติตนตามบทบาทที่กิจกรรมกำหนดไว้ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งเป็นทักษะที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

การเข้าค่าย Day Damp เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อประเมินผลจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือตลอดปีการศึกษา 2564 เพื่อนำผลไปพัฒนาลูกเสือให้มีความก้าวหน้าตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522 ขบวนการปลูกฝังขัดเกลาตามขบวนทางการลูกเสือให้กับเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับอนุบาลและลูกเสือสำรองระดับประถมศึกษา ที่เป็นวัยเด็กเล็กได้รับทักษะและภาพจำในการใช้ชีวิตที่แนบแน่นซึ่งเป็นรากฐานในการเรียนรู้สู่โลกกว้างต่อไป