เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมส่งเสริมโอกาสให้คนพิการในงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564”

79
42
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลเมืองแพร่ โดย นายเกรียงศักดิ์ เกรียงไกร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงานและตัวแทนคนพิการของเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมจัดบูทจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมโอกาสให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงจะได้รับจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนทั่วไป ภายใต้หัวข้อ “คนพิการร่วมการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่