เทศบาลเมืองแพร่ รวมใจถวายด้ายสำหรับใช้ทอผ้าห่มพระธาตุวัดจอมสวรรค์

65
75
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลร่วมถวายด้ายสำหรับใช้ทอผ้าห่มพระธาตุ ตามโครงการห่มผ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ณ วัดจอมสวรรค์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรมและจรรโลงคุณงามความดี อีกทั้งเป็นการแสดงปณิธานเจตนารมณ์ที่จะยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน