(มีคลิป)เสรี เวียงนาค แถลงนโยบาย 5 ด้านต่อสภาฯเน้นพัฒนาเวียงทองให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

314
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 นายอุทัย โพธิกุล ประธานสภา อบต.เวียงทอง ได้เรียกประชุม สภาอบต.เวียงทอง สมัยสามัญสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระสำคัญ คือ การแถลงนโยบาย ของ นายก อบต.เวียงทอง ที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชน

โดย นายเสรี เวียงนาค นายกอบต.เวียงทอง ได้แถลงนโยบายในการทำงานต่อสภา มีด้วยกัน 5 ด้านคือ

1. นโยบายเร่งด่วน  การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. นโยบายพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

3.นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้าทุกช่วงวัย

4.นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว ได้ทราบ

5.นโยบายการพัฒนาการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

นายเสรี เวียงนาค นายกอบต.เวียงทอง กล่าวว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าวนั้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริงตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารสวนตำบลเวียงทอง ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่