เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

78
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ตามที่งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้า กิจกรรมทำกระเป๋าย่าม และกิจกรรมตัดเย็บเสื้อจากผ้ามัดย้อมกัดลายพร้อมปัก ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในเชิงอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดจากโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านการผลิต การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสัมมาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมติในที่ประชุมได้กำหนดชื่อกลุ่มคือ “กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองแพร่” จากนั้นที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้ที่ตั้งกลุ่มคือ “ศาลารอดพร้อม” รวมทั้งมีมติในที่ประชุมให้เลือกประธานกลุ่มด้วยวิธีเปิดเผย โดยให้เลือกเฉพาะประธาน จากนั้นให้ประธานเป็นผู้เลือกคณะทำงานเอง ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันให้นางนันทรัตน์ วิเศษไพฑูรย์ เป็นประธานกลุ่มอาชีพ ก่อนจะทำการประชุมเพื่อเลือกคณะทำงานตามโครงสร้างประกอบด้วย รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาในครั้งต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่