ผลเลือกตั้งนายก อบต.57 แห่ง จ.แพร่อย่างไม่เป็นทางการ คนใหม่แซงคนเก่าเข้ามาหลายแห่ง

37756
42
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กกต.ท้องถิ่น 57 แห่งใน จ.แพร่ ได้เปิดรับสมัครนายก อบต.และสมาชิก อบต. ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้หาเสียงแนะนำตัว นโยบาย ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและสิ้นสุดการหาเสียง เมื่อเวลา 18.00 น ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.จากนั้น ได้ มีการนับคะแนน โดยมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่ทางการ ทั้ง 57 แห่ง ดังนี้

อ.เมืองแพร่*อบต.นาจักร เบอร์ 1 น.ส.สุธีรา พณะพล *อบต.เหมืองหม้อ เบอร์ 2 นายพรมมา คำแปน

*อบต.ท่าข้าม เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม *อบต.วังธง เบอร์ 2 นายวิราช ธันยภัฒน์กุล *อบต.ป่าแดง เบอร์ 1 นายวิทยา กันกา *อบต.แม่ยม เบอร์ 1 นายณรงค์ พรวนหาญ *อบต.ห้วยม้า เบอร์ 2 นายสมบัตร  มโนนัย *อบต.ร่องฟอง เบอร์ 3 นายชัยตุรงค์  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ *อบต.กาญจนา เบอร์ 1 น.ส.สายสุณี  อ่อนจันทร์

เขต อ.สอง *อบต.แดนชุมพล เบอร์ 2 น.ส.พรรณิภา ถาปะนา 11.อบต.เตาปูน เบอร์ 1 นายณัฐพล ทองไหล *อบต.ทุ่งน้าว เบอร์ 1 น.ส.ลภัสนันท์  พัชรภานนท์ชัย *อบต.บ้านกลาง เบอร์ 2 นายประพันธ์ ธงยี่สิบ *อบต.บ้านหนุน เบอร์ 1 นายประกาศิต จิตมณี *อบต.หัวเมือง เบอร์ 1 นายสมพล พุ่มพวง *อบต.สะเอียบ เบอร์ 1 นายชุม สะเอียบคง

เขต อ.วังชิ้น*อบต.วังชิ้น เบอร์ 3 นายเสริม  แก้วตุ้ย *อบต.ป่าสัก เบอร์ 2 นายกฤศ  สินทะมณี  * อบต.แม่เกิ๋ง เบอร์ 3 นายณัฐวุฒิ เต็มเขียว * อบต.นาพูน เบอร์ 2 นายวิเชียร สมฤทธิ์ * อบต.สรอย เบอร์ 2 นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล* อบต.แม่พุง เบอร์ 4 นายเรียน วงค์ทา *อบต.แม่ป้าก เบอร์ 1 นายไพรัช บันสว่าง

เขต อ.หนองม่วงไข่ *อบต.ทุ่งแค้ว เบอร์ 2 นายกันตพงศ์ คำปลุก *อบต.น้ำรัด เบอร์ 1 นายสาคร สวัยษร  *อบต.วังหลวง เบอร์ 2 นายอุทัย พรมลักษณ์*อบต.ตำหนักธรรม เบอร์ 2 ประหยัด ยวงแก้ว*อบต.แม่คำมี เบอร์ 1 นายผดุงศิลป์ ศรีใจอินทร์

เขต อ.สูงเม่น*อบต.สูงเม่น เบอร์ 1 นายมานพ เลิศศิลากุล *อบต.สบสาย เบอร์ 2 น.ส.บุศบา เดือนดาว *อบต.บ้านปง เบอร์ 1 นายพงศ์พณิช เวียงทอง *อบต.บ้านกาศ เบอร์ 2 นายมานะ กาศโอสถ*อบต.บ้านเหล่า เบอร์ 2 ส.อ.วินัย เทพสาธร *อบต.บ้านกวาง เบอร์ 1 นายสิงหา ข่มอาวุธ *อบต.ดอนมูล เบอร์ 2 นายวสันต์ ปารมาลย์*อบต.ร่องกาศ เบอร์ 1 นายสมคิด ยอดสาร *อบต.หัวฝาย เบอร์ 2 นายบุญยงค์ กองศิลป์ *อบต.น้ำชำ เบอร์ 2 นายสำราญ กองโกย *อบต.พระหลวง เบอร์ 1 นายสุรชัย ภิญโญ *อบต.เวียงทอง เบอร์ 2 นายเสรี เวียงนาค

เขต อ.เด่นชัย *อบต.เด่นชัย เบอร์ 1 นายสมชาย ขอนวงศ์ *อบต.ไทรย้อย เบอร์ 3 นายวิน แสนสมบัติ

*อบต.ห้วยไร่ เบอร์ 2 นายเกรียงศักดิ์ บุญมาก *อบต.แม่จั๊วะ เบอร์ 1 นายยงยุทธ บุญแวว

เขต อ.ลอง*อบต.บ้านปิน เบอร์ 1 น.ส.ยุพลพร ศรีจันทร์แดง *อบต.หัวทุ่ง เบอร์ 3 น.ส.พิญญาพัชญ์ วันศิริภักดิ์*อบต.ต้าผามอก เบอร์ 1 นางพิกุล เอี่ยมพงศ์ *อบต.ทุ่งแล้ง เบอร์ 2 นายทอน ใจยะกุล *อบต.บ่อเหล็กลอง เบอร์ 2 นายจิตติพล เอ้ยวัน

เขต อ.ร้องกวาง*อบต.ร้องกวาง เบอร์ 1 นายชัยวัฒน์ มูลเมือง *อบต.แม่ยางฮ่อ เบอร์ 1 นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ *อบต.ห้วยโรง เบอร์ 1 นายเจตน์ ดอยแดง *อบต.แม่ทราย เบอร์ 1 นายชาตรี บุญมาภิ *อบต.ไผ่โทน เบอร์ 3 นายวสันต์ ร้อนเร็ว *อบต.แม่ยางตาล เบอร์ 1นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ *อบต.แม่ยางร้อง เบอร์ 3 นายจรัญ สีทอง *อบต.น้ำเลา เบอร์ 2 นายสิทธิเดช กันหมุด