ผลคะแนนว่าที่นายกอบต.57แห่งของจ.แพร่อย่างไม่เป็นทางการ สมคิด ยอดสาร คะแนนมากสุด ส่วนว่าที่นายกอบต.หัวทุ่ง อายุน้อยสุด

3353
1
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานผลคะแนนว่าที่นายกอบต.57แห่งของ จ.แพร่ อย่างไม่เป็นทางการและที่น่าสนใจคือ

ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด นายสมคิด ยอดสาร เบอร์1 อบต.ร่องกาศ อบต.ขนาดใหญ่ ได้ 3,556คะแนน ต่ำสุด นายสมชาย ขอนวงศ์ เบอร์ 1อบต.เด่นชัย ซึ่งเป็นอบต.ขนาดเล็กได้ 472คะแนน ผู้มีอายุมากสุด นายชุม สะเอียบคง อายุ 73ปี เบอร์ 1อบต.สะเอียบ อ.สอง ผู้มีอายุน้อยสุด น.ส.ภิญญาพัชญ์ วันศิริภักดิ์ อายุ 37 ปี เบอร์ 3 อบต.หัวทุ่ง อ.ลอง

ว่าที่นายกอบต.หญิงที่หลุดเข้ามาในเที่ยวนี้ จาก 57 แห่ง เป็นหญิง 9 คนคือ

น.ส.ลภัสนันท์ พัชภานนท์ชัย ว่าที่นายกอบต.ทุ่งน้าว น.ส.พรรณิภา ถาปะนา ว่าที่นายกอบต.แดนชุมพล นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ ว่าที่นายกอบต.แม่ยางฮ่อ น.ส.ยุพลพร ศรีจันทร์แดง ว่าที่นายก อบต.บ้านปิน.น.ส.ภิญญาพัชญ์ วันศิริภักดิ์ ว่าที่นายกอบตหัวทุ่ง น.ส.บุษบา เดือนดาว ว่าที่นายกอบต.สบสาย น.ส.สุธีรา พณะพล ว่าที่นายก อบต.นาจักร น.ส.สายสุณี อ่อนจันทร์ ว่าที่นายกอบต.กาญจนา

สำหรับ อบต.ที่มีผู้สมัครคนเดียว มี 9 อบต.และต้องได้คะแนนร้อยละ10  และมีคะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน มี  9 แห่งดังนี้

1.อบต.ทุ่งน้าว อ.สองนางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย 2.อบต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง นายชัยวัฒน์ มูลเมือง

3.อบต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง นายพงษ์ภรณ์ วิชัยปะ 4.อบต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น นายสมคิด ยอดสาร 5.อบต.สูงเม่น อ.สูงเม่น  นายมานพ  เลิศศิลากุล 6.อบต.บ้านปง อ.สูงเม่น  นายพงศ์พานิช เวียงทอง 7. อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายยงยุทธ บุญแวว  8.อบต.เด่นชัย อ.เด่นชัย นายสมชาย ขอนวงศ์ 9.อบต.บ้านปิน อ.ลองน.ส.ยุพลพร ศรีจันทร์แดง

ผู้สมัครชิงนายกอบต.ในครั้งนี้ที่เป็นที่ฮือฮา กันมากในเขตอ.วังชิ้นที่ อบต.สรอย  นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล ผู้สมัครเบอร์ 2 อดีตผอ.ร.ร.หลายโรงเรียน สมัครเดี่ยวไม่มีรายชื่อรองนายกที่ปรึกษา เลขานุการ ปรากฏว่าได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นอันดับ 1ด้วยคะแนน1,914 คะแนน เป็นว่าที่นายกอบต.สรอย